กิจกรรมและข่าวสาร

เอ็มวัน มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
พร้อม ๆ ไปกับการสร้างความเติบโต
ทางเศรษฐกิจขององค์กรและการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม   ดังนั้น
การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่
กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ จึงถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
 
เอ็มวัน ขับเคลื่อนภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาสังคมการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี  โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขณะเดียวกันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่
   

 

ดูแลกันและกัน Stand Together
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้ประชาชนมีความกังวล ทีมงานเอ็มวัน ได้ทําการฉีดพ่น
ฆ่าเชื้อภายในเป็นประจํา
และบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อฟรีให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยที่
และสร้าง
ความมั่นใจให้กับพนักงาน รวมถึงผู้รับบริการเข้าใช้บริการ 

 
   
 

ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทําให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบ ทางเอ็มวันจึงได้จัดทำ
โครงการปันนํ้าใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อน โดยเอ็มวันร่วมกับบริษัทคู่ค้าเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บจก. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น, บจก. นวกิจประกันภัย, บจก. วิริยะประกันภัย รวมถึง
หน่วยงานภายนอก และลูกค้าที่ได้ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือมาในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ทางเอ็มวันได้จัดทําถุงยังชีพ
และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 
และจัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

 

 
   
    

ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤตนํ้าท่วมแม่สอด
จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้พื้นที่อำเภอแม่สอดทั้งในตัวเมืองและบริเวณรอบนอกประสบ
รวมถึงอำเภอใกล้เคียงประสบปัญหานํ้าท่วมในหลายชุมชน ทั้งนํ้าป่าไหลหลากและแม่นํ้าเมยได้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว
ไหลท่วมบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
เอ็มวันจึงเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน โดยนํากําลังทีมงานบรรจุกระสอบทรายและขนส่งตาม
บ้านเรือนชาวบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น   แม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่เรายังคงมีแผนและเตรียมกําลังคนให้
พร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นในภายภาคหน้า

 

 
 
         
         
         
         
Visitors: 9,583